Wichita, Kansas – 08/13/21 – YAYA’S Euro Bistro – On the patio

On the patio
When
Friday2021812
20:00 - All Ages
Where
YAYA'S Euro Bistro (map)
8115 E. 21st
Wichita, Kansas
Posted in Uncategorized | Leave a comment

Wichita, Kansas – 07/09/21 – YAYA’S Euro Bistro – On the patio

On the patio
When
Friday2021712
20:00 - All Ages
Where
YAYA'S Euro Bistro (map)
8115 E. 21st
Wichita, Kansas
Posted in Uncategorized | Leave a comment

Wichita, Kansas – 06/19/21 – YAYA’S Euro Bistro – On the Patio

On the Patio
When
Saturday2021612
20:00 - All Ages
Where
YAYA'S Euro Bistro (map)
8115 E. 21st
Wichita, Kansas
Posted in Uncategorized | Leave a comment

Wichita, Kansas – 05/08/21 – YAYA’S Euro Bistro – On the patio

On the patio
When
Saturday2021512
20:00 - All Ages
Where
YAYA'S Euro Bistro (map)
8115 E. 21st
Wichita, Kansas
Posted in Uncategorized | Leave a comment

Wichita, Kansas – 10/09/20 – YAYA’S Euro Bistro – Bonus Event

Bonus Event
When
Friday20201012
19:00 - All Ages
Where
YAYA'S Euro Bistro (map)
8115 E. 21st
Wichita, Kansas
Other Info
Great music!
Posted in Uncategorized | Leave a comment

Wichita, Kansas – 10/03/20 – YAYA’S Euro Bistro – Patio Season Ends

Patio Season Ends
When
Saturday20201012
20:00 - All Ages
Where
YAYA'S Euro Bistro (map)
8115 E. 21st
Wichita, Kansas
Posted in Uncategorized | Leave a comment

Wichita, Kansas – 09/26/20 – YAYA’S Euro Bistro – Hot Fun In The Summertime

Hot Fun In The Summertime
When
Saturday2020912
20:00 - All Ages
Where
YAYA'S Euro Bistro (map)
8115 E. 21st
Wichita, Kansas
Posted in Uncategorized | Leave a comment

Wichita, Kansas – 08/29/20 – YAYA’S Euro Bistro – Dancing Under The Stars

Dancing Under The Stars
When
Saturday2020812
20:00 - All Ages
Where
YAYA'S Euro Bistro (map)
8115 E. 21st
Wichita, Kansas
Posted in Uncategorized | Leave a comment

Wichita, Kansas – 07/10/20 – YAYA’S Euro Bistro – Hot Fun In The Summertime

Hot Fun In The Summertime
When
Friday2020712
20:00 - All Ages
Where
YAYA'S Euro Bistro (map)
8115 E. 21st
Wichita, Kansas
Posted in Uncategorized | Leave a comment

Wichita, Kansas – 05/02/20 – YAYA’S Euro Bistro – Patio Season Opening

Patio Season Opening
When
Saturday2020512
20:00 - All Ages
Where
YAYA'S Euro Bistro (map)
8115 E. 21st
Wichita, Kansas
Posted in Uncategorized | Leave a comment